• антибактеріальних препаратів
 • нітроксоліну
 • нормального iмуноглобулiну людини
 • рекомбiнантного iнтерферону, протигрипозного г/глобулiну i антибактеріальних препаратів
 • цитостатиків
 • нормальна температура тiла i лужне середовище
 • гiпертермiя
 • помiрно висока температура i слабокисле середовище
 • антибiотикотерапiя
 • репродукцiя вiрусу
 • вiрусно-бактерiальнi ускладнення
 • зниження гуморального iмунiтету
 • вiрусемiя, токсемiя, бактерiальнi ускладнення
 • протипоказанi
 • деколи призначаються
 • на наслiдки не впливають
 • показанi
 • рясний секрет, слиз
 • гiперемована, судини розширенi
 • слизово-гнiйний секрет
 • без особливостей
 • тривала вiрусемiя
 • токсемiя
 • вторинний iмунодефiцит
 • наявність хронічних захворювань
 • стимулює синтез специфiчних антитiл
 • стимулює синтез iнтерферону
 • зв'язує вiруснi антигени
 • пiдвищує неспецифiчну резистентнiсть органiзму
 • в 1 - 2 день від початку захворювання
 • на 3 - 5 день
 • не призначається
 • тiльки в поєднаннi з антибiотиками
 • стимулюють синтез антитiл
 • призначається для профiлактики бактерiальних усладнень
 • пiдвищують неспецифiчну резистентнiсть органiзму
 • мають імуномодулюючу i противiрусну дiю
 • тiльки типоспецифiчний противiрусний препарат
 • стимулює клітинний імунітет
 • забезпечує противiрусну, протизапальну i опосередковано - дезiнтоксикацiйну дiю
 • стимулює продукцію ендогенного інтерферону
 • внутришньоклiтинною репродукцiєю вiрусу
 • адсорбцiєю вiрусу на поверхнi клiтини хазяїна
 • цитологiчною дiєю вiрусу
 • вiрусемiєю i токсемiєю
 • одним серотипом вiрусу та його персистенцією, утворенням цитокінів
 • бiльше 120 серотипiв
 • 15 серотипiв
 • 7 серотипiв
 • вiдсутня
 • рясна
 • тривала
 • слизисто-гнiйний секрет
 • груповий
 • вiдсутнiй
 • типоспецифiчний
 • тiльки мiсцевий
 • висока для всiх вiкових груп
 • тiльки для дiтей раннього вiку
 • помiрна
 • не встановлена
 • інтоксикацiя
 • трахеобронхiт
 • лихоманка
 • ринiт
 • виражена
 • не вiдмiчається
 • помiрна
 • тривала
 • розвивається гостро
 • розвивається стадiйно
 • супроводжується афонiєю
 • клiнiчно не вiдрiзняються
 • набряком гортанi
 • запаленням слизової оболонки
 • накопиченням слизу i рефлекторним спазмом м'язiв
 • дифтеритичним типом запалення
 • у всiх хворих
 • у осiб похилого вiку
 • у дiтей раннього вiку
 • вiруснi
 • бактерiальнi
 • вiрусно-бактерiальнi
 • не розвиваються
 • клiнічний
 • вiрусологiчний
 • серологiчний
 • бактеріологiчний
 • репродукція вірусу
 • вірусемія, токсемія, токсико-алергічні реакції
 • ураження дихальних шляхів
 • гепатолієнальний синдром
 • бактеріальні ускладнення
 • зворотній розвиток патологічного процесу
 • обумовлена лiмфотропнiстю вiрусу
 • активацiєю бактерiальної ендогенної iнфекцiї
 • мiкст-патологiєю вiрусного генезу
 • не буває
 • гнiйний
 • геморагiчний
 • серозний
 • серозно-геморагiчний
 • призматичного епiтелiю
 • лiмфоїдної тканини й епiтелiальних клiтин
 • ендотелiю стiнки кровоносних судин
 • нервових клітин
 • повiтряно-крапельний
 • контактно-побутовий
 • ретроградно по нососльозному каналi
 • не вiдмiчається
 • виражена
 • помiрна
 • тількі при мiкст-iнфекцiї
 • лейкоцитоз, здвиг формули лiворуч
 • нормоцитоз, здвиг формули праворуч
 • нормоцитоз або помiрна лейкопенiя, вiдносний лiмфоцитоз
 • лейкоцитоз, здвиг формули праворуч
 • 0,05% розчин дезоксирибонуклеази
 • краплi ескузану 1:10 i флореналеву мазь
 • рекомбінантні інтерферони мiсцево
 • пеніцилін
 • повiтряно-крапельний
 • фекально-оральний
 • контактно-побутовий
 • трансмісивний
 • декiлька годин
 • 1 - 13 днiв
 • 1 - 2 днi
 • 3 тижнi
 • у осiб молодого вiку
 • у осiб похилого вiку
 • у дiтей раннього вiку й осiб похилого вiку
 • вiк значення не має
 • нижнi вiддiли дихального тракту
 • трахея
 • слизова оболонка ротоглотки
 • слизова оболонка носа
 • до кипячiння
 • в кислому средовищi
 • при кiмнатнiй температурi
 • при низьких температурах
 • інкубацiйний
 • перші дні захворювання
 • перiод реконвалесценцiї
 • перiод ускладнень
 • вiрусом грипу серотипу С
 • вiрусом грипу серотипу А
 • вiрусом грипу серотипу В
 • не бувають
 • мало ефективна
 • ефективна при спiвпаданнi серотипiв вiрусу з вакциною
 • не проводиться
 • вакцинацiєю
 • противірусними препаратами, стимуляторами синтезу ендогенного iнтерферону, пiдвищенням неспецифiчної резистентностi органiзму i вакцинацiєю
 • антибiотиками
 • противiрусними препаратами
 • не доказана
 • проходить постiйно в межах одного пiдтипу
 • повнiстю змiнюється антигенний склад з появою нових сероварiв
 • хронiчний
 • гострий
 • рецидивний
 • цитологiчну дiю
 • цитопролiферативну дiю
 • визиває дистрофiчнi змiни епiтелiю
 • змiни епiтелiальних клiтин не визиває
 • плоского епiтелiю
 • лiмфоїдного апарату
 • альвеоцитiв
 • призматичного епiтелiю верхнiх дихальних шляхiв
 • цитопатогенною дiєю вiрусу
 • токсемiєю i мiкроциркулярними порушеннями
 • трахеобронхiтом
 • порушенням гуморального iмунiтету
 • перехресний
 • типоспецифiчний
 • не формується
 • не вивчений
 • ослабленних хворих
 • осiб, що мають гиперімунну відповідь
 • осiб похилого вiку
 • не зустрiчається
 • в молодому вiцi
 • у похилому вiцi i у дiтей дошкільного вiку
 • у дiтей шкільного вiку
 • не характернi
 • у будь-якому періоді захворювання
 • на 1 тижнi захворювання
 • на 3 тижнi захворювання
 • не зустрiчаються